Horní Jiřetín

Tvrzení

Tři čtvrtiny obyvatel Horního Jiřetína jsou proti stěhování, které by bylo vynuceno pokračováním těžby.

Skutečnost

Proti stěhování je třetina, další třetina je pro a zbylá třetina zůstává nerozhodná. …více

Informace o odporu tří čtvrtin obyvatel Horního Jiřetína proti pokračování těžby a vynucenému stěhování pochází z malého průzkumu MF DNES. Redakce oslovila pouze 33 lidí z Horního Jiřetína a okolí. Celkem 24 z nich odpovědělo, že se v žádném případě kvůli uhlí stěhovat nechce a jen čtyři připustili, že by šli pryč. Zbytku je to jedno nebo odmítli odpovědět. Velký průzkum renomované sociologické agentury STEM zveřejněný v roce 2014 však poukazuje na poněkud odlišné názorové klima: proti stěhování je přibližně třetina, stejný počet lidí je naopak pro. Zbylá třetina zůstává nerozhodná. Průzkum byl proveden technikou standardizovaného rozhovoru, jichž bylo v několika vlnách uskutečněno 407. Navštíveno bylo celkem 735 domů či bytů.

Zdroj: STEM 2014


Tvrzení

Těžbě by na ČSA musely ustoupit obce Dolní Jiřetín a Černice.

Skutečnost

Obec, která by se případně měla stěhovat, je jediná a jmenuje se Horní Jiřetín. …více

Dolní Jiřetín (německy Niedergeorgenthal) je název zaniklé obce, která se nacházela cca 6 km severozápadním směrem od bývalého Mostu. K horní části Dolního Jiřetína přiléhala jeho osada Čtrnáct Dvorců a vytvářely souvislý pás osídlení podél Jiřetínského potoka až k dnešnímu Hornímu Jiřetínu. Obec byla zlikvidována kvůli těžbě již v letech 1980–1983. V současnosti se v souvislosti s možným pokračováním těžby uvažuje o přestěhování obce Horní Jiřetín. Černice v tomto ohledu nelze považovat za další obec, protože jde o místní část Horního Jiřetína.

Zdroj: Severní energetická, Wikipedia.org


Tvrzení

Kromě Horního Jiřetína těžba ohrožuje i další obce, které stojí na uhlí: Litvínov, Chomutov, Jirkov či Duchcov.

Skutečnost

Uhlí leží i pod celou řadou dalších obcí (dokonce i pod Prahou!), o těžbě těchto ložisek se však ani neuvažuje. …více

Uhelné zásoby se dělí na geologické, bilanční a nebilanční. Poplašná zpráva o ohrožení Litvínova, Chomutova, Jirkova či Duchcova je založena nejspíš na mylné představě, že těžba se týká zásob geologických, které představují maximální množství. Ve skutečnosti však jedině zásoby bilanční (ekonomické) splňují podmínku využitelnosti suroviny v současnosti, zatímco zásoby nebilanční (neekonomické) představují zásoby, o nichž se předpokládá, že budou využitelné v budoucnosti. Diskuze o zbilančnění zásob se aktuálně týká pouze uhlí za limity na dolech Bílina a ČSA. Uvedená města jsou tudíž naprosto v bezpečí stejně jako například pražský Petřín, pod nímž je údajně také uhlí.

Zdroj: Hodnocení zásob uhlí a lignitu v ČR, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí


Tvrzení

Na podnik Triola se oproti ostatním subjektům v Horním Jiřetíně nevztahuje nárok na odškodnění.

Skutečnost

Nabídka náhrady platí pro celý katastr obce, tedy i pro společnost Triola. …více

Severní energetická již mnohokrát jasně deklarovala, že nabídka na vyrovnání se vztahuje na všechny subjekty, které leží v katastru obce Horní Jiřetín, tedy i na společnost Triola. Těžební společnost jednala s vedením Trioly a seznámila jej se všemi důležitými souvislostmi pokračování těžby. Součástí setkání byla například i ukázka, kudy by vedla náhradní komunikace. V závěru jednání zástupci těžební společnosti zodpověděli všechny otázky zástupců Trioly a obě strany se rozešly s tím, že si dospěly ke vzájemnému porozumění a tímto zahájily tolik důležitou diskuzi. Následně vedení Trioly obdrželo stejně jako ostatní subjekty v Horním Jiřetíně nabídku na vyrovnání. Těžaři tím jednoznačně potvrdili, že tato nabídka platí pro celý katastr obce, tedy i pro Triolu. V dokumentu navíc stojí, že v případě pokračování těžby budou zástupci těžební společnosti vést se všemi relevantními partnery individuální jednání, ze kterých vzejdou konkrétnější parametry řešení pro každého.

Zdroj: Severní energetická


Tvrzení

Debaty o budoucnosti těžby zcela pomíjí krajinné a kulturní hodnoty.

Skutečnost

Těžební společnost klade na tyto oblasti velký důraz, dokonce je připravena i přestěhovat místní kostel. …více

Není pravdou, že těžební společnost v rámci diskuze o limitech artikuluje pouze ekonomickou stránku věci. Návrh základních principů náhrad pro Horní Jiřetín obsahuje kromě velkorysého odškodnění vlastníků a dalších subjektů i řadu dalších opatření, která by měla přispět k tomu, aby bylo stěhování obce co nejcitlivější. Součástí dokumentu je i eventuální začlenění vybraných částí architektonických a historických památek do nově vystavené obce. Již v minulosti zaznělo, že toto se může týkat i kostela Nanebevzetí Panny Marie.

Zdroj: Severní energetická


Tvrzení

Většinu obyvatel Horního Jiřetína tvoří starousedlíci.

Skutečnost

Od narození žije v obci pouze čtvrtina lidí. …více

Horní Jiřetín má cca 1900 obyvatel. Pouze 28 % z nich tvoří místní rodáci. Jen pětina lidí má v obci i rodiče a 27 % dospělé děti. Sourozence či jiné příbuzné má v Horním Jiřetíně necelá třetina obyvatel. Tvrzení o starousedlících by snad mohlo být pravdivé, kdybychom definici starousedlíka postavili nad hranici 10 let strávených ve městě. I v takovém případě by však většina byla hodně vratká - pouze 52 %.

Zdroj: STEM (2013)


Tvrzení

Severní energetická zatím neuvažuje, že by při řešení náhrad pro obyvatele Horního Jiřetína přistoupila k výstavbě nové obce.

Skutečnost

Hromadné řešení (tj. výstavba Nového Jiřetína) je jednou z možností, jak vypořádat všechny střety zájmů. …více

Výchozí dokument Základní principy řešení náhrad pro Horní Jiřetín a Černice, který představuje základ nabídky na vypořádání dotyčných střetů zájmů, obsahuje přímo zmínku o možnosti výstavby nové obce. Pokud by o to občané skutečně projevili zájem, mohl by vzniknout i Nový Jiřetín. Jednou z možných oblastí, kde by mohl být vybudován, je obec Vysoká Pec, jejíž radnice s touto eventualitou již v současnosti počítá. Otázkou ovšem je, zda právě tento způsob řešení střetů zájmů budou občané Horního Jiřetína preferovat. Podle posledního průzkumu agentury STEM upřednostňuje 80 % lidí individuální řešení. Hromadné řešení je nicméně součástí vyjednávání a ze strany těžební společnosti rozhodně není předem zavrhováno.

Zdroj: Základní principy řešení náhrad pro Horní Jiřetín a Černice, STEM 2013


Tvrzení

Pokud se prolomí limity, bude Litvínov odříznut od zbytku světa.

Skutečnost

Pokračování těžby Litvínov neohrozí a v žádném případě neomezí jeho dopravní dostupnost. …více

Ani jedna z uvažovaných budoucích fází těžby na lomu ČSA se přímo nedotkne města Litvínova. V druhé etapě dojde pouze k dočasnému přiblížení důlního díla na 500 metrů od hranice obce (což je i v současnosti běžná vzdálenost nejbližších sídelních celků od těžební oblasti). Co se týče dopravní infrastruktury, Litvínov v žádném případě nebude těžbou nijak omezen. Odříznutí od světa se nemusí obávat ani městečka v Krušných horách a pod nimi. Budou-li prolomeny limity, kolem Litvínova a Janova bude vybudován silniční obchvat, který zachová propojení horských obcí s podhůřím.

Zdroj: Severní energetická


Tvrzení

Pořad Nedej se vysílaný na ČT 2 dne 21. 6. 2015 objektivně informoval o situaci v Horním Jiřetíně a severních Čechách v souvislosti s těžbou uhlí.

Skutečnost

Vysílání svou nevyvážeností a nekorektností výrazně poškodilo pověst veřejnoprávní televize. …více

V neděli 21. 6. 2015 odvysílala ČT 2 v rámci hodinového bloku občanské a investigativní žurnalistiky o životním prostředí s názvem Nedej se sérií reportáží: Domov na hraně, Uhelné safari a Rozervaná země. Podrobný rozbor celého vysílání odhalil na 100 nepřesných, zcela mylných či zavádějících tvrzení. Protože takovému přívalu demagogie nelze čelit fakty a argumentací, nezbývá než laskavého čtenáře odkázat na jednotlivé sekce webové stránky www.limity.cz, na nichž je značná část dotyčných tvrzení již uvedena na pravou míru. Sluší se ještě dodat, že tvůrci pořadu se dopustili minimálně porušení Statutu či Kodexu České televize, které ukládají zejména autorům publicistických celků poskytovat objektivní, ověřené, ve svém celku vyvážené a všestranné informace pro svobodné vytváření názorů.

Zdroj: www.limity.cz, Statut ČT, Kodex České televize


Tvrzení

Další těžba hnědého uhlí na Mostecku by z mapy České republiky vymazala několik obcí.

Skutečnost

Stěhování hrozí pouze jedné obci - Hornímu Jiřetínu. …více

Navzdory rozšířeným mýtům by si pokračování těžby na lomu ČSA si vynutilo ustoupení pouze jediné obce, Horního Jiřetína (Černice jsou jeho místní částí). Nejde tedy o několik obcí, jak často aktivisté uvádějí. Co se týče Litvínova, bylo již mnohokrát prokázáno, že žádná z následujících etap těžby na ČSA se ho bezprostředně netýká.

Zdroj: ČBÚ, Severní energetická


Tvrzení

Pokud bude na ČSA pokračovat těžba, bude zrušena silnice z Litvínova do Horního Jiřetína a horské obce zůstanou odříznuty od podhůří.

Skutečnost

Budou-li prolomeny limity, kolem Litvínova a Janova bude vybudován silniční obchvat, který zachová propojení horských obcí s podhůřím. …více

Pro případ prolomení těžebních limitů je připraven projekt silničního obchvatu kolem Litvínova a Janova tak, aby zůstalo zachováno propojení horských obcí s podhůřím. Obchvat má být napojený na čtyřproudovou komunikaci u Mostu. Cesta sice bude o 2,2 km delší, ale o 7 minut kratší než ta původní. Tento obchvat se v případě pokračování těžby bude stavět společně s ochranným valem.

Zdroj: Obecní úřad Nové Vsi v Horách


Tvrzení

Bude-li se lom ČSA rozšiřovat za administrativní limity, ohrozí kromě Horního Jiřetína a Černic také Litvínov a další obce.

Skutečnost

Nad ložiskem leží pouze obce Horní Jiřetín a Černice, v žádné etapě těžby na lomu ČSA se nepočítá s postupem přes území Litvínova či jiných obcí. …více

Pokud bude pokračovat těžba na ČSA za administrativními limity, v 2. etapě se bude lom rozšiřovat severozápadním a v eventuální 3. a 4. fázi jihozápadním směrem. Jediné obce, které by v takovém případě musely ustoupit těžbě, jsou Horní Jiřetín a Černice, které by v rámci 2. etapy byly přestěhovány. Jiné obce přímo v těžebním prostoru neleží. Pokračování těžby se navzdory rozšířeným mýtům nijak nedotkne ani Litvínova. Nejbližší vzdálenost hranice lomu od zastavěné části města bude minimálně 500 m a to navíc jen dočasně.

Zdroj: ČBÚ


Tvrzení

Bourání obcí a stěhování obyvatel kvůli těžbě uhlí je totalitní praxe, která nemá v civilizovaném světě obdoby.

Skutečnost

Kultivované přesídlení kvůli těžbě uhlí je v západní Evropě zcela běžné. …více

Při povrchové těžbě uhlí dochází k přesunu obcí poměrně často, a to i v dnešní době. Klasický příklad najdeme v sousedním Německu. Dle údajů DEBRIV, Svazu německého hnědouhelného průmyslu, bylo v Německu od začátku dvacátého století přesídleno více než 370 obcí, osad a usedlostí, celkem cca 120 tisíc osob. V Rýnském hnědouhelném revíru od druhé světové války ustoupilo těžbě na 35 tisíc lidí, aktuálně jí ustupuje dalších 3341 a připravuje se na to dalších 5308 osob. V Lužickém hnědouhelném revíru bylo za posledních 80 let přesídleno více než 30 tisíc osob z 136 obcí. Ve Středoněmeckém hnědouhelném revíru bylo od roku 1990 přesunuto 1150 osob ze 3 obcí. Další přesídlení jsou zvažována dle rozvoje stávajících lomů a výsledků průzkumu nových lokalit, např. lokality Lützen, která by měla dodávat uhlí pro uvažovanou novou elektrárnu. Systém společného přesídlení se stal v celém Německu akceptovanou formou vypořádání střetů zájmů. Základním principem je sociální únosnost. V podobném duchu povede jednání i těžební společnost v Horním Jiřetíně a Černicích.

Zdroj: Czech Coal, Euracoal


Tvrzení

Když otázku limitů opět odložíme, získáme čas na zahojení jizev na krajině i duších obyvatel.

Skutečnost

Je v zájmu všech rozhodnout o limitech co nejdříve. …více

Prakticky nikdo si nepřeje otázku limitů opět odložit - obyvatelé ČR, Ústeckého kraje ani obyvatelé Mostecka. Zejména si to však nepřejí obyvatelé Horního Jiřetína a Černic, pro něž znamená každý rok s nevyjasněnou otázkou kolem limitů jen prodlužování agónie. Zahlazování následků těžební činnosti vychází z horního zákona. Těžební společnost musí po vytěžení dobývacího prostoru provést sanaci a rekultivaci, přičemž tyto činnosti běžně probíhají paralelně s postupem těžby (viz například lom ČSA). Tímto způsobem se na Mostecko vrací příroda a nahrazuje zdevastovanou krajinu. Proces je to dlouhodobý, určitě však nelze očekávat, že právě administrativní zastavení těžby jej urychlí. Pro úplnost je vhodné dodat, že v současnosti už těžba včetně rekultivací pokrývá jen 2 % plochy Ústeckého kraje.

Zdroj: STEM (2013), horní zákon


Tvrzení

Pokud bude pokračovat těžba na lomu ČSA, dojde k vítězství podnikatelských zájmů nad zájmy lidí.

Skutečnost

Podle posledních průzkumů je postoj obyvatel Horního Jiřetína k otázce těžebních limitů vyrovnaný a postoj obyvatel ČR mírně ve prospěch pokračování těžby. …více

Zatímco podnikatelské zájmy jsou definovány poměrně zřetelně, zájmy lidí nelze popsat tak jednoznačně. Podle STEM je aktuální rozložení sil v Horním Jiřetíně přibližně vyrovnané: třetina proti těžbě, třetina nerozhodnutá, třetina pro přestěhování. Pokud jde o zájmy severočeského regionu, sluší se připomenout, že kromě Litvínova podporují těžbu prakticky všechny obce na Mostecku. A když se podíváme na celorepublikové zájmy, dozvíme se, že polovina lidí je proti definitivnímu odepsání našich uhelných zásob a většina by podpořila prolomení limitů, kdyby to vedlo ke zlevnění energií. Z výše uvedeného jasně vyplývá, že pokud bude pokračovat těžba, rozhodně nepůjde o vítězství podnikatelských zájmů nad zájmy lidí.

Zdroj: STEM (2013), Phoenix Research, IBRS


Tvrzení

Horní Jiřetín a Černice ohrožuje těžba uhlí už celou věčnost.

Skutečnost

Dobývací prostor byl stanoven v 70. letech a s uhlím za limity začal stát počítat teprve před 11 lety. …více

Není férové ani přesné tvrdit, že nejistá situace Horního Jiřetína a Černic trvá odjakživa. Dobývací prostor zde byl stanoven v roce 1972 a s těžbou za limity počítala až státní energetická koncepce uvedená v roce 2004. Mimochodem málokdo ví, že přistěhovalci, kteří přišli až po tomto roce, se v Jiřetíně usídlili již přes zamítavé stanovisko báňského úřadu.

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Severní energetická


Tvrzení

V Horním Jiřetíně a Černicích se schyluje k ničení lidských životů ve jménu soukromého zisku.

Skutečnost

Obyvatelé dotčených obcí mohou při pokračování těžby počítat s nadstandardním a spravedlivým vyrovnáním, škody na zdraví ani na životech nehrozí. …více

Uhlí je součástí nerostného bohatství ČR, patří tedy státu. A pokud stát dá najevo, že uhlí potřebuje, musí přirozeně dojít ke spravedlivému vypořádání majetkových a jiných zájmů obyvatel, vlastníků nemovitostí a ekonomických a jiných subjektů. Protože z horního zákona byly vyňaty paragrafy připouštějící vyvlastnění v případě, kdy nedojde k vyřešení střetu zájmů, těžební společnost by se v případě prolomení limitů musela dohodnout se všemi uvedenými subjekty. Aktualizovaná nabídka k řešení náhrad pro Horní Jiřetín a Černice bude proto velmi velkorysá a bude maximálně vycházet vstříc všem relevantním požadavkům. V tomto kontextu vyznívá tvrzení o ničení lidských životů kvůli soukromému zisku velmi přehnaně, a dokonce se pohybuje i na hranici zákona, protože naplňuje některé znaky šíření poplašné zprávy. Podle § 357 trestního zákoníku se dopouští tohoto trestného činu ten, kdo úmyslně způsobí nebezpečí vážného znepokojení alespoň části obyvatelstva nějakého místa tím, že rozšiřuje poplašnou zprávu, která je nepravdivá.

Zdroj: Severní energetická, trestní zákoník


Tvrzení

Prolomení limitů by pro Horní Jiřetín znamenalo obrovskou beznaděj.

Skutečnost

Největší beznaděj cítí samotní obyvatelé Horního Jiřetína hlavně z nejistoté budoucnosti. …více

Nejistota ohledně budoucnosti města je největším problémem, který místní lidé pociťují. Podle průzkumu agentury STEM z roku 2014 se na této prioritě shodne téměř 70 % obyvatel Horního Jiřetína a Černic. Dalšími problémy jsou vzrůstající kriminalita (23 %) a nezaměstnanost (13 %). Téměř polovina obyvatel uvádí, že je třeba co nejdříve zahájit debatu o podmínkách výkupu a přestěhování. Agentura STEM průzkum provedla v létě a na podzim roku 2013 u 735 domácností obce ze 749 evidovaných a provedla na 538 rozhovorů.

Zdroj: STEM (2014)


Tvrzení

Těžbě za limity by musel ustoupit i hornojiřetínský textilní podnik Triola.

Skutečnost

Textilka leží mimo předpokládaný dobývací prostor, prolomení limitů by se jí tedy netýkalo. …více

Společnost Triola sice sídlí v Horním Jiřetíně, ovšem vzhledem ke své poloze nemusí mít z případného rozšiřování dobývacího prostoru obavy. Těžba za limity ji totiž bezprostředně neohrožuje. Podnik se nachází v Mariánském údolí, tedy v severní části obce, které nehrozí zánik ani v případě úplného prolomení limitů.

Zdroj: Severní energetická


Tvrzení

Lidé v Jiřetíně své domy neprodají.

Skutečnost

Všichni obyvatelé zvažují své rozhodnutí podle výše a konkrétní podoby nabídky. …více

Podle reprezentativního průzkumu společnosti STEM z minulého roku chce své domy jednoznačně prodat třetina obyvatel, další třetina se rozmýšlí.
Průzkum

Zdroj: STEM


Tvrzení

Lidé v Horním Jiřetíně přijdou o domy, čekají je paneláky.

Skutečnost

Nový Jiřetín bude lepší než ten Horní. …více

Stěhování Horního Jiřetína a jeho občanů bude maximálně vycházet z principu “nový dům za starý”, individuálních požadavků a odškodnění za újmu, stěhováním způsobenou. Vypořádání se bude týkat nejen všech stálých obyvatel Jiřetína ale i spolků, sdružení, podnikatelů a organizací.

Zdroj: Severní energetická© Severní energetická a.s. 2015 | Mapa webu