Zaměstnanost v regionu

Tvrzení

Firmy Pavla Tykače sídlí na Kypru, ČR z nich tedy nemá daňový přínos.

Skutečnost

Těžební společnosti sídlí v Mostě, daně platí v České republice. …více

Společnost Czech Coal i Severní energetická sídlí v Mostě, daně tedy odvádějí v České republice. Severní energetická se dokonce vloni probojovala mezi 20 největších plátců a stala se nejvýznamnějším plátcem Ústeckého krjae. Za posledních deset let pak mostecké těžební skupiny zaplatily do veřejných rozpočtů bezmála 30 miliard korun.

Zdroj: Obchodní rejstřík, Ministerstvo financí ČR


Tvrzení

V lomu ČSA se pomalu připravuje útlum těžby hnědého uhlí.

Skutečnost

Těžba se na ČSA už dávno utlumuje. …více

Útlumový program probíhá v lomu ČSA již několik let. Dva technologické celky na těžbu skrývky před lety dosáhly hranice těžebních limitů a byly odstaveny. Zrušeno bylo 200 pracovních míst. Těžební společnost postupně odstaví další dva technologické celky, definitivně ukončí těžbu skrývky a krátce po roce 2020 také těžbu uhlí. Následná činnost již bude spočívat pouze v zahlazení hornické činnosti (sanaci a rekultivaci území). Severní energetická je také kvůli rozhodnutí vlády o limitech nucena definitivně uzavřít provoz na hlubiném dole Centrum. Na jaře důl dotěží poslední stěnu v rámci platného povolení.

Zdroj: Severní energetická


Tvrzení

Propuštění horníci z Bíliny a ČSA nezvýší nezaměstnanost, plynule odejdou do důchodu.

Skutečnost

Při zachování limitů může vzrůst nezaměstnanost na Mostecku až ke 20 %. …více

Veškeré analýzy k problému zaměstnanosti na Mostecku v souvislosti s těžebními limity se shodnou na tom, že pokud nebude pokračovat těžba na Bílině a ČSA, přibude skokově přes 10 000 nezaměstnaných a nezaměstnanost v okrese Most se přiblíží ke 20 %. Jen nezaměstnaní z lomu ČSA a návazných profesí by zvedli nezaměstnanost na Mostecku z 13,2 % na 16,6 % (téměř o 3,5 procentního bodu!). Úřad práce Krajské pobočky v Ústí nad Labem již nyní připravuje krizový scénář. Podle něj by již v roce 2023 bylo v krajské evidenci nezaměstnaných ještě o 5300 lidí více, což by byl přímý důsledek útlumu těžby. Argument s plynulými odchody do důchodu nelze přijmout, protože zazněl již při prvních vlnách propouštění v 90. letech. A tehdy nezaměstnanost v důsledku limitů a propouštění v hornickém průmyslu prudce stoupala.

Zdroj: Úřad práce Krajské pobočky v Ústí nad Labem, Výzkumný ústav pro hnědé uhlí


Tvrzení

Na Mostecku je nejvyšší kriminalita, může za to těžba.

Skutečnost

Prvenství regionu v tomto žebříčku je diskutabilní a těžba kriminalitu naopak snižuje. …více

Mostecko dlouhodobě patří k lokalitám s vyšší kriminalitou. Pokud se však podíváme na aktuální mapu kriminality, dozvíme se, že v tomto ohledu rozhodně není osamocené. V žebříčku podle indexu kriminality za poslední rok zaujímá obvod Most až 33. místo. Z cca 2 tisíc zjištěných trestných činů převažuje drobná kriminalita a například k vraždě nedošlo vůbec. Je tedy přinejmenším zavádějící posilovat stereotyp zuboženého Mostecka zrovna tímto způsobem. A pokud jde o vliv těžby na kriminalitu, pokud připustíme, že mezi těmito oblastmi lze vůbec identifikovat nějaký vztah, významné přínosy hornictví pro zaměstnanost a místní ekonomiku by vedly spíše k opačnému závěru: těžba kriminalitu určitě nezvyšuje, ale v důsledku spíše snižuje.

Zdroj: www.mapakriminality.cz, Policie ČR


Tvrzení

Doly na Mostecku zaměstnávají nejvýš 3 tisíce lidí.

Skutečnost

I s návaznými profesemi jde o téměř 13 tisíc lidí. …více

Podle studie, kterou zpracovala pro ministerstvo průmyslu a obchodu renomovaná společnost PricewaterhouseCoopers, doly na Mostecku zaměstnávají daleko více lidí. Pokud vezmeme v úvahu pouze primární profese v lomech Bílina a ČSA, dostaneme se k číslu 5 tisíc zaměstnanců. Zahrneme-li i návazné profese, blížíme se k 13 tisícům, a to při optimistickém multiplikačním koeficientu 1,5. Například v Německu se však dnes hovoří o koeficientu daleko vyšším (v Lužickém revíru až 4), a to navzdory bohaté německé ekonomice v zádech.

Zdroj: PricewaterhouseCoopers (2015)


Tvrzení

Mostecko se vylidňuje kvůli těžbě uhlí.

Skutečnost

Lidé skutečně z regionu odcházejí, ovšem těžba v tom bude nevinně. …více

Okres Most se od roku 1991 skutečně potýká s výrazným odlivem obyvatel. Podle oficiálních údajů od té doby do dneška odešlo na 6000 lidí, přičemž jen za posledních 5 let to bylo 3500 lidí. Klást tento nepříznivý trend za vinu právě těžbě uhlí je však hrubě manipulativní. Uhelný průmysl už přes 20 let provází výrazný útlum, objem těžby je dnes oproti začátku 90. let poloviční! Nejpravděpodobnější příčinou vylidňování je nedostatek práce - a Mostecko má dlouhodobě nejvyšší nezaměstnanost v ČR. Pokračování těžby má naopak potenciál tento jev zastavit či obrátit, vždyť v souvislosti s ním se hovoří až o 12 tisících pracovních příležitostí.

Zdroj: ČSÚ, ČBÚ, Studie SOB 5 pro Ústecký kraj


Tvrzení

V lomu ČSA pracuje asi 850 lidí.

Skutečnost

Jen čistě z pohledu primárních profesí počet pracovníků dosahuje téměř 2000. …více

V lomu Československé armády pracuje daleko více lidí, než se běžně uvádí. Vezmeme-li v úvahu pouze primární profese, dostaneme se na 1941 zaměstnanců. Pokud bychom počítali i návazné profese (při multiplikačním koeficientu 1,5), museli bychom připočíst dalších 2912. To je celkově 4853 pracovníků.

Zdroj: PricewaterhouseCoopers, 2015


Tvrzení

Těžba Mostecku škodí, protože udržuje region v minulosti a brání jeho dalšímu rozvoji.

Skutečnost

Těžba uhlí vždy přinášela severním Čechám peníze, práci a perspektivu, není tedy důvod se obávat opačného efektu v budoucnu. …více

Povrchová těžba uhlí je plně konkurenceschopné odvětví, které se obejde bez státních dotací. Severočeské těžební společnosti patří k nejstarším, nejvýznamnějším a nejstabilnějším místním zaměstnavatelům. Severní energetická je vůbec největším plátcem daní v Ústeckém kraji. Neexistuje jediný investor, který by kvůli těžbě z regionu odešel nebo v něm odmítl investovat. Uhlí tedy rozhodně není překážkou v rozvoji, ale právě naopak šancí k jeho nastartování. Někteří sociologové rádi hovoří o tzv. třetí fázi modernizace spojené s orientací na high-tech, přidanou hodnotu a vzdalování se přímému využití uhlí. Bohužel však neuvádějí žádný konkrétní směr, jakým by se region měl vydat, ani jakým způsobem bychom měli nahradit uhlí v energetice.

Zdroj: Severní energetická


Tvrzení

Jediný, kdo by z prolomení limitů profitoval, je okruh vedení Severní energetické.

Skutečnost

Z prolomení limitů by profitovalo především Mostecko a celý Ústecký kraj, který dlouhodobě trápí nezaměstnanost a nedostatek investorů. …více

Pokud bude na lomu ČSA pokračovat těžba hnědého uhlí, Mostecko získá perspektivu, pracovní místa a také investici soukromého sektoru ve výši 30 miliard korun, což je srovnatelné s investicí automobilky Hyundai v Nošovicích (1,2 mld. eur). Velmi pozitivně se tento krok projeví také v otázce zaměstnanosti, která dlouhodobě trápí celý region. Okres Most se dlouhodobě pohybuje na špici českého žebříčku nezaměstnanosti (nad 12 %, bez práce je téměř 10 tisíc lidí). Ve hře je až více než 12000 pracovních míst (zachování cca 6000 stávajících a vytvoření cca 6000 nových). Pokud bude naopak těžba ukončena před limity, dopady na celý region budou drtivé: státní a veřejné rozpočty přijdou přibližně o 2,7 miliardy korun (nehledě na situaci a náklady spojené s případným znovuotevřením ložiska v budoucnosti). Nezaměstnaní, kterých by mělo po ukončení těžby přibýt, vyjdou stát na další miliardu korun. Jen v okrese Most vzroste nezaměstnanost o 3,5 procentního bodu (tj. cca o čtvrtinu!). Pokud bychom vzali v úvahu i možnost obnovy těžby, kromě technických obtíží je třeba připočíst gigantické náklady ve výši cca 60 miliard Kč. S ohledem na výše uvedená fakta je zřejmé, že výrok o vedení Severní energetické jako jediném subjektu, který by měl z prolomení limitů profitovat, může vyřknout pouze osoba, která problematice absolutně nerozumí a nezná všechny souvislosti.

Zdroj: Studie SOB 5 pro Ústecký kraj, Severní energetická, Studie dopadů ukončení těžby lomu ČSA


Tvrzení

Další těžba na Mostecku odradí investory.

Skutečnost

Ještě se nestalo, aby kvůli uhlí investor z regionu odešel nebo v něm odmítl investovat. …více

Těžba uhlí na Mostecku dosud neodradila jediného investora - v historii není znám případ, kdy by firma z tohoto důvodu odešla nebo odmítla přijít. Naopak s rozvojem průmyslu se rozvine i infrastruktura a např. technické školství, což je pro investory spíše pobídka.

Zdroj: Severní energetická


Tvrzení

Pokračování těžby povede k odlivu původních obyvatel z regionu.

Skutečnost

Kraj se vylidňuje od začátku 90. let (tj. souběžně s utlumováním těžby), zrušení limitů by naopak mohlo tento nepříznivý trend zvrátit. …více

Okres Most je jednou ze sociálně nejcitlivějších oblastí ČR a velmi výrazně se ho dotýká i problém vylidňování. Zatímco v roce 1991 žilo v regionu přes 120 tisíc obyvatel, dnes pouze necelých 114 tisíc. Jen za posledních 5 let přitom Mostecko přišlo o téměř 3500 lidí. Je proto nesprávné vidět právě za pokračováním těžby hrozbu dalšího odlivu obyvatelstva, když toto průmyslové odvětví má naopak potenciál tento jev zastavit či obrátit. Příčinou vylidňování bývá vysoká nezaměstnanost a právě v tomto žebříčku se okres Most dlouhodobě pohybuje na špici ČR (nad 12 %, bez práce je téměř 10 tisíc lidí). Protože pokračování těžby počítá až s 12 tisíc pracovních příležitostí, lze předpokládat, že by vedlo ke snížení nezaměstnanosti, a přinejmenším i ke snížení odlivu obyvatel. Ze statistik dále vyplývá, že Mostecko výrazně zestárlo. Zatímco v roce 2002 připadlo na 100 dětí 70 seniorů, v roce 2015 už na stejné množství dětí připadá 110 seniorů. Jednou z cest, jak zmírnit tento trend, který jinak pochopitelně charakterizuje vývoj v celé ČR, je otevřít dveře kvalifikované pracovní síle a dát perspektivu mladým lidem.

Zdroj: ČSÚ, Studie SOB 5 pro Ústecký kraj


Tvrzení

Těžba za limity přinese jen několik stovek pracovních pozic a ty vydrží jen velmi krátký čas.

Skutečnost

Pokračování těžby zachová přes 6000 pracovních míst a téměř 6000 nových vytvoří, a to minimálně na 50 let. …více

Podle Studie SOB 5 zpracované pro Ústecký kraj by pokračování těžby zachovalo 6268 pracovních míst, která by jinak musela být zrušena, a kvůli rozšíření těžební technologie a nutnému posílení oblastí mimo těžbu vytvořilo dohromady 5859 nových pracovních míst. Celkem je tedy ve hře přes 12000 pozic, což odpovídá pětině obyvatel Mostu a polovině obyvatel Litvínova. Druhá etapa těžby by podle aktuálních odhadů měla končit někdy v rozmezí let 2060-2070. Z toho vyplývá, že pracovní místa, o kterých je řeč, by rozhodně nebyla krátkodobá. Jejich délka by odpovídala běžné délce profesního života (cca 50 let).

Zdroj: Studie SOB 5 pro Ústecký kraj, Severní energetická


Tvrzení

Přísné zdanění těžařů dlouhodobě zlepší sociální úroveň Ústeckého kraje.

Skutečnost

Vyšší zatížení těžby v důsledku sníží objem prostředků, které zůstávají v regionu, a tím i místní sociální úroveň. …více

Horní zákon ukládá těžebním společnostem odvádět poplatky z těžby a úhrady z vydobytého prostoru. Tyto peníze směřují částečně do státní poklady a částečně do rozpočtů obcí, na jejichž území se nachází dobývací prostor. Aktuální novela horního zákona sice zdvojnásobuje poplatky z povrchové těžby hnědého uhlí, ovšem zároveň mění systém jejich rozdělení. V současnosti dostávají obce 75 % a stát 25 %. Nový systém přisuzuje obcím pouze 33 % a zbytek státu. Novela počítá i se zvýšením úhrady z dobývacích prostor s povolenou těžbou na 1000 Kč za jeden hektar za rok, přičemž příjem z těchto úhrad má nadále v plném rozsahu zůstat obcím. To by teoreticky mělo znamenat, že obce zůstanou zhruba „na svém“, ovšem ve skutečnosti se jejich situace pravděpodobně zhorší. Těžební společnost totiž kromě povinných zákoných odvodů zcela dobrovolně podporuje řadu lokálních a regionálních aktivit a projektů v oblasti kultury, sportu či mládeže. Pokud se dramaticky zvýší povinné odvody, přímým důsledkem bude snížení či úplné zrušení dobrovolné podpory. S plánem změnit poplatky za těžbu nerostů přišel v roce 2014 ministerstr financí Andrej Babiš (ANO) s cílem zvýšit příjem státu o více než 3,6 miliardy korun.

Zdroj: Aktuání novela horního zákona, Severní energetická


Tvrzení

V litvínovské chemičce pracuje 4000 lidí.

Skutečnost

Přímo do areálu v Litvínově chodí do práce 2500 zaměstnanců. …více

Skupina Unipetrol sice skutečně zaměstnává kolem 4000 lidí, ovšem toto číslo zahrnuje nejen zaměstnance v Litvínově, ale také v Kralupech, Kolíně, Pardubicích, Brně, Ústí nad Labem a Praze. V litvínovské chemičce pracuje cca 2500 zaměstnanců.

Zdroj: Unipetrol


Tvrzení

Prolomení limitů by ohrozilo daleko více pracovních míst, než kolik by jich zachovalo.

Skutečnost

Pokračování těžby ohrožuje minimum pracovních míst, naopak jich tisíce umožní zachovat a další tisíce vytvořit. …více

Mostecko má kvůli útlumu těžby dlouhodobě jednu z nejvyšších nezaměstnaností v ČR. Podle posledních údajů ČSÚ má okres Most 12,7 % nezaměstnaných. V březnu byla horší situace pouze v okrese Bruntál (12,9 %). Pro srovnání: okresy s nejnižší nezaměstnaností (Praha - východ, Mladá Boleslav atd.) se pohybují kolem 3-4 %. Zatímco na jedno volné pracovní místo připadá v republikovém průměru 6,9 uchazeče, na Mostecku je to 23,9 uchazečů. Druhá etapa těžby (za limity) přímo ohrožuje pouze pracovní místa s provozovnou v Horním Jiřetíně, ve všech případech jde však o přestěhovatelné pozice (viz například podnik Canoneer, který již mnohokrát uvedl, že je připraven i na variantu stěhování). Přestože odpůrci pokračování těžby dlouhodobě upozorňují na ohrožení chemičky v Litvínově, tato účelová tvrzení se nezakládají na pravdě. Druhá etapa skončí 500 metrů od okraje Litvínova, ani průmyslovou zónu Záluží tedy nepostihne. K přiblížení navíc nedojde dříve než po roce 2060, což je z pohledu aktuálních obchodních plánů společnosti Unipetrol do roku 2017 velice vzdálená budoucnost. Prolomení limitů by podle Studie SOB 5 zpracované pro Ústecký kraj regionu mohlo naopak výrazně pomoci v oblasti zaměstnanosti. Ve hře je přes 12 000 pracovních pozic (polovina zachovaných, polovina nových).

Zdroj: ČSÚ, Severní energetická, Unipetrol, Studie SOB 5 pro Ústecký kraj


Tvrzení

Přes 90 % zaměstnanců původní Mostecké uhelné bylo v období 1993-2012 propuštěno bez ohledu na limity.

Skutečnost

Velká část z těchto zaměstnanců přešla do firem, které byly vyčleněny z MUS, a zbytek přišel o práci právě kvůli útlumu těžby (tedy kvůli limitům). …více

Na začátku 90. let došlo k vyčlenění a privatizaci řady servisních, údržbářských a pomocných prací z těžební činnosti. Zaměřit se tedy při úvahách o vývoji zaměstnanosti výhradně na Mosteckou uhelnou a její nástupnické společnosti, je hrubě zreslující a nesprávné. Vezmeme-li například v úvahu pouze lom ČSA, musíme kromě skupiny Sev-en (1359 pracovních míst) zahrnout i tyto firmy a pracovní síly: skupina Czech Coal (270), KSK Belt a Slovácké strojírny (162), ostatní společnosti (4477). Při analyzování zaměstnanosti v oblasti těžebního průmyslu je navíc nezbytné brát v úvahu masivní útlum těžby hnědého uhlí. Zatímco na začátku devadesátých let se roční objem těžby ještě blížil 80 milionům tun, dnes je takřka poloviční. Významnou roli sehrálo také snížení personální náročnosti těžebního průmyslu v souvislosti s technologickým rozvojem a postupující mechanizací. Řadu obtížných činností dnes místo člověka vykonávají stroje. Pro úplnost je třeba dodat, že v případě prolomení limitů by se objem těžby opět zvýšil a s ním i počet pracovních míst. Ve hře je celkově až 12 127 pracovních příležitostí.

Zdroj: Studie SOB 5 pro Ústecký kraj, Výzkumný ústav hnědého uhlí


Tvrzení

Hlubinná těžba zaměstnává víc lidí než povrchová.

Skutečnost

Přímo v lomu ČSA pracuje skoro 6x více lidí než v hlubinném dole Centrum. …více

Povrchová těžba přináší práci mnohonásobně vyššímu počtu lidí než těžba hlubinná. Zatímco v hlubinném dole Centrum pracuje cca 300 horníků, přímo v lomu ČSA 1359 zaměstnanců skupiny Sev-en a dalších 432 zaměstnanců dodavatelských společností. Dalších 4477 pracovních míst je navázáno formou subdodávek a návazných profesí mimo vlastní těžební činnost. Byť je tedy lom ČSA dlouhodobě v útlumu, rozhodně má z hlediska zaměstnanosti důležitější postavení než hlubinný důl Centrum.

Zdroj: Studie SOB 5 pro Ústecký kraj, Severní energetická


Tvrzení

Pokračováním těžby zanikne jen 800 pracovních míst a žádná nevzniknou.

Skutečnost

Diskuse o pokračování či nepokračování těžby se týká celkem 12 127 pracovních příležitostí! …více

Studie SOB 5 zpracovaná pro Ústecký kraj uvádí, že přímo v dole ČSA pracuje 1359 zaměstnanců skupiny Sev-en a dalších 432 zaměstnanců dodavatelských společností. Dalších 4477 pracovních míst je navázáno formou subdodávek a návazných profesí mimo vlastní těžební činnost. Při zachování limitů by tedy mohlo být zrušeno 6268 pracovních míst. V případě pokračování těžby naopak pracovní místa vzniknou, a to jak přímo v dole kvůli nutnému rozšířením těžební technologie (1674 míst), tak v oblastech mimo těžební činnost (4185 míst) v souvislosti s obnovou důlní technologie, výstavbou nové obce, přeložky komunikací a sítí atd. To je dohromady 5859 nových pracovních míst.

Zdroj: Studie SOB 5 pro Ústecký kraj, MPO


Tvrzení

Stěhování Horního Jiřetína znamená zánik 811 pracovních míst v Jiřetíně a 4000 v areálu Unipetrol.

Skutečnost

V případě pokračování těžby se Horní Jiřetín bude stěhovat a všechna pracovní místa a živnostníci s ním. …více

Zaměstnanci Severní energetické (Důl Centrum - 300 zaměstnanců) najdou práci v nově otevřených štolách v bočních svazích dolu ČSA. Představitelé společnosti Cannoneer (cca 70 zaměstnanců) opakovaně potvrdili, že areál firmy přestěhují na jiné místo a v souvislosti s těžbou naopak rozšíří svoji činnost. Podniku Triola se problém netýká, protože se nachází mimo území dotčené těžbou. Z průzkumu společnosti STEM vyplývá, že na území Horního Jiřetína má práci jen 21 % ekonomicky aktivních obyvatel, zbytek dojíždí za prací do Mostu, Litvínova či ještě dále. Pokračování těžby na dole ČSA se nijak nedotýká areálu Unipetrol v Záluží. Hranice II. etapy těžby končí před areálem chemičky a stroje by sem dorazily přibližně za 50 let. O dalším pokračování se v tomto okamžiku nejedná. Pracovní místa v areálu chemických závodů naopak ohrozí ukončení těžby. Podnik zde ostatně vznikl kvůli dostupnému uhlí. Společnost Unipetrol je důležitým odběratelem z dolu ČSA a má zájem o pokračování odběru i po roce 2022.

Zdroj: Horní zákon: řešení střetů zájmů, Severní energetická


Tvrzení

Dolování v severních Čechách vede k odlivu obyvatel, kdyby skončilo, mohou se místní živit například v turistických službách.

Skutečnost

Za dvacet let propouštění horníku pro ně nikdo nenalezl smysluplný náhradní program. …více

Proto je v kraji největší nezaměstnanost v ČR. Naopak pokračování těžby znamená investici ve výši 30 miliard korun, výší srovnatelnou s investicí do továrny Hyundai v moravských Nošovicích. Tyto peníze bez nároku na státní podporu skončí ve mzdách a pomohou lokálním větším i drobným podnikatelům.

Zdroj: Hospodářská komora ČR, Český statistický úrad, Severní energetická© Severní energetická a.s. 2015 | Mapa webu